Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
2018-2022 Stratejik Planı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

2018-2022 STRATEJİK PLANI

ÖZGÖREV

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilen, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı; bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin ve etkili yerine getirecek hemşireler yetiştirmektir.

UZGÖRÜŞ

Öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, uluslararası düzeyde lider bir hemşirelik eğitim kurumu olmaktır.

DEĞERLER

Adalet, saygı, mükemmellik, yaratıcılık, katılım, bilimsellik, duyarlılık, etki yaratma.

AMAÇ

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi lisans eğitim programı mezunları;

  • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık kurumlarında sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde rol ve sorumluluklarını meslek etiği bilinci ile yerine getirir.
  • Güncel mesleki donanıma sahip, çalışma alanındaki değişimlere uyum sağlayabilen lider hemşireler olarak, birey/aile/toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlı, etkili ve nitelikli hemşirelik bakımı verir.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinci ile akademik gelişimlerine devam ederek hemşirelik eğitimi ve araştırma alanlarında rol alır. 

Stratejik

Amaçlar

Stratejik

Hedefler

Performans

Göstergesi

  Amaç 1

Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

1.1. 2018 yılına kadar fakülte lisans programının akreditasyonu tamamlanacak ve sürdürülecektir.

Gerçekleşme durumu

1.2. 2022 yılına kadar eğitim- öğretim altyapısı iyileştirilecektir. 

Gerçekleşme oranı

1.3. 2022 yılına kadar her anabilim dalı öğretim üyesi sayısının en az 6 olacak şekilde artırılması sağlanacaktır. 

Anabilim dalı öğretim üyesi sayısı

1.4. 2022 yılına kadar akademik personelin tamamının “Eğiticilerin Eğitimi Programı”na katılımı sağlanacaktır.

Programa katılan akademik personel sayısı

1.5. 2022 yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde uzaktan öğretimle sunulacak en az 2 ders açılacaktır.

Açılan ders sayısı

1.6. 2022 yılına kadar uluslararası işbirliğine dayalı ortak en az bir İngilizce ders açılacaktır.

Açılan ders sayısı

1.7. 2022 yılına kadar uluslararası değişim programlarından yararlanan lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı %20 oranında artırılacaktır.

Yararlanan öğrenci sayısında ve artış oranı

1.8. Her yıl lisans öğrencilerinin %10’unun bilimsel bir etkinliğe katılması sağlanacaktır.

Bilimsel etkinliğe katılan öğrenci sayısı ve oranı

1.9. Her yıl lisansüstü öğrencilerinin %10’unun bilimsel bir etkinliğe katılması sağlanacaktır.

Bilimsel etkinliğe katılan öğrenci sayısı ve oranı

Amaç 2

Fakültenin Araştırma Odaklı Faaliyetlerini Geliştirmek

 

2.1. 2022 yılında kadar fakültenin araştırma ve araştırmacı altyapısı için en az iki proje geliştirilecektir.

Geliştirilen proje sayısı

2.2. 2022 yılı sonuna kadar fakülte yayın organının SCI, SSCI, SCI-Expanded indekslerinden birinde taranması sağlanacaktır.

Gerçekleşme durumu  

2.3. 2018 yılından itibaren ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinin sayısı  %5 oranında arttırılacaktır.

Proje sayısı ve artış oranı

2.4. 2022 yılına kadar çok merkezli ve disiplinler arası yayın faaliyetleri %25 oranında artırılacaktır.

Yayın sayısı ve artış oranı  

2.5. Lisansüstü tezlerin en az %50’sinin uluslararası indeksli dergilerde yayın haline getirilmesi sağlanacaktır.

Yayın sayısı ve oranı

2.6. Uluslararası dizinlerde taranan yayın sayısı her yıl %10 oranında arttırılacaktır.

Yayın sayısı ve artış oranı

2.7. 2022 yılına kadar sanayi iş birliğini içeren en az bir Ar-Ge projesi üretilecektir.

Ar-ge proje sayısı

Amaç 3

Kurum Kültürünü Güçlendirmek

3.1. 2022 yılı sonuna kadar fakülte yönetim sistemi ile ilgili iş akış şemaları oluşturulacaktır.

Gerçekleşme oranı

3.2. Göreve yeni başlayan akademik personel ilk bir ay içinde Oryantasyon Eğitim Programını tamamlayacaktır. 

Gerçekleşme durumu

3.3. 2022 yılına kadar akademik personelin memnuniyet düzeyleri %10 oranında artırılacaktır.

Memnuniyet düzeyi

3.4. 2022 yılına kadar idari personelin memnuniyet düzeyleri %10 oranında artırılacaktır.

Memnuniyet düzeyi

3.5. 2022 yılına kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin memnuniyet düzeyleri %10 oranında artırılacaktır.

Memnuniyet düzeyi

3.6. 2022 yılı sonuna kadar burs olanaklarından yararlanan lisans öğrenci sayısı %10 artırılacaktır. 

Yararlanan öğrenci sayısı ve artış oranı

3.7. 2018 yılı sonuna kadar mezunlara yönelik izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.

Gerçekleşme durumu

3.8. Fakülte tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlarla işbirliği artırılacaktır.

Tanıtım / işbirliği faaliyet sayısı

Amaç 4

Üniversitenin Sağlık Hizmetlerine Katkıda Bulunmak

4.1. 2022 yılına kadar üniversitemiz hastanelerinde sunulan hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik fakülte hastane işbirliğine dayalı en az iki proje geliştirilecektir.

Proje sayısı

4.2. 2022 yılına kadar hastalara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik fakülte hastane işbirliğine dayalı danışmanlık birimi oluşturulacaktır.

Gerçekleşme durumu

Amaç 5

Toplumsal Sorumluluk Anlayışını ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

5.1. Toplumun güncel sorunlarına yönelik olarak her yıl en az bir sosyal sorumluluk projesi geliştirilecektir.

Yıllık proje sayısı

5.2. Ülkemizde barınan sığınmacılara ilişkin geliştirilecek ulusal / disiplinler arası projelere katılım sağlanacaktır.

Proje sayısı ve öğretim elemanı sayısı

5.3. Toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik her yıl en az bir sağlık eğitim programı düzenlenecektir.

Yıllık program sayısı